Disclaimer

  • Ecrivus International heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ecrivus International garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. Ecrivus International sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
  • Ecrivus International respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele en andere rechten van derden. Ecrivus International spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door Ecrivus International. Indien u ondanks deze inspanningen van Ecrivus International meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Ecrivus International gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met Ecrivus International via het volgende e-mailadres: .
  • De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Ecrivus International heeft geen zeggenschap over deze websites. Ecrivus International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
  • De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Ecrivus International is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt naar deze site.
  • Ecrivus International spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Ecrivus International legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Ecrivus International is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.
  • Alle (geregistreerde) handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, productnamen, logo’s en merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
  • Alle rechten voorbehouden.