Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– ‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
-‘Vertaalwerkzaamheden’, ‘Redigeerwerkzaamheden’, ‘Proeflezen’, ‘Tolkwerkzaamheden’, ‘DTP-werkzaamheden’, ‘(SEO-) Copywriting’, ‘Lokalisatiewerkzaamheden’, ‘Voice-overwerkzaamheden’, ‘Transcriptiewerkzaamheden’.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Ecrivus International, hierna te noemen ‘Ecrivus’, en een opdrachtgever, waarop Ecrivus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

3.1 De door Ecrivus gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Indien de opdrachtgever akkoord verleent op een door Ecrivus aangeboden offerte, hetzij schriftelijk of mondeling, geldt, dat wanneer Ecrivus gedurende de voorbereidingsfase c.q. opstartfase van het project constateert, dat zij de geoffreerde diensten niet ten uitvoer kan brengen door onvoorziene omstandigheden, waaronder, maar niet beperkt tot, een te laag geoffreerde offerte, een tekort aan kwalitatief competente leveranciers voor de desbetreffende opdracht, of omdat de vooraf overeengekomen leveringstermijn in de opstartfase niet realistisch blijkt, Ecrivus onverminderd het recht heeft de offerte c.q. overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden, waarbij voorts geldt, dat de opdrachtgever Ecrivus vrijwaart van enige schade die opdrachtgever mogelijkerwijs dientengevolge kan lijden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Ecrivus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Waar mogelijk zal getracht worden de originele opmaak c.q. lay-out van het te vertalen document te behouden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ecrivus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ecrivus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ecrivus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ecrivus zijn verstrekt, heeft Ecrivus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Ecrivus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ecrivus is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Met name is Ecrivus niet aansprakelijk voor het verlies van de originele opmaak c.q. lay-out van het te vertalen document, tenzij het behoud hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen bij opdrachtverstrekking.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ecrivus de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Ecrivus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ecrivus zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Ecrivus de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Ecrivus daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.4 In afwijking van lid 3 zal Ecrivus geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Ecrivus zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle door Ecrivus verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ecrivus worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

8.3 Ecrivus behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

9.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:408 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

9.2 In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:411 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Ecrivus op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan Ecrivus ter kennis gekomen omstandigheden geven Ecrivus goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Ecrivus de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Ecrivus bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Ecrivus schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Ecrivus zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ecrivus bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Ecrivus.

11.2 Indien de klacht betrekking heeft op de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden, zal het geleverde op kosten van ongelijk worden proefgelezen door een door Ecrivus aan te wijzen proeflezer. Zou de klacht van de opdrachtgever derhalve door de proeflezer als ongegrond wordt beoordeeld, komen de kosten van de proeflezer voor rekening van de opdrachtgever; in het andere geval voor rekening van Ecrivus.

11.3 Indien een klacht gegrond is zal Ecrivus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ecrivus slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).

11.4 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 12. Honorarium

12.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

12.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en eventuele verschotten.

12.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ecrivus, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

12.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en eventuele verschotten.

12.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

12.6 Indien Ecrivus met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Ecrivus niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Met name mag Ecrivus stijgingen in de kosten van derden doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

12.7 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 13. Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum òf door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Ecrivus òf door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnr. 123642612 (Rabobank Nuth) t.n.v. Ecrivus International te Maastricht-Airport. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke (handels)rente + 2%.

13.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 14. Incassokosten

14.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste Euro 2.950,- 15%
– over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%
– over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%
– over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%
– over het meerdere 3%

Indien Ecrivus aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14.2 De opdrachtgever is jegens Ecrivus de door Ecrivus gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Ecrivus en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Ecrivus is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door de keuze van de wijze van verzending van de resultaten van de opdracht, waardoor deze resultaten te laat, onjuist of verminkt bij de opdrachtgever arriveren.

15.2 De aansprakelijkheid van Ecrivus is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium; bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Ecrivus of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Ecrivus zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Ecrivus wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Ecrivus; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Ecrivus afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

16.2 Ecrivus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Ecrivus haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Ecrivus opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ecrivus niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.4 Indien Ecrivus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

17.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Ecrivus, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Maastricht. Ecrivus blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17.2 Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Ecrivus zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Ecrivus en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

Ecrivus is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Ecrivus zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

***

Laatst geüpdatet: maart 2017